6 Millfield Lane, Nether Poppleton Nether Poppleton YORK, North Yorkshire YO26 6HR